كايزن

در نگاه كايزني براي تحقق بهبود تدريجي و مستمر در سازمان ها بايد سه سري اقدام اساسي زير صورت پذيرد :
1- كليه فعاليتهايي كه هزينه زا هستند ولي ارزش توليد نمي كنند ( Muda  ) بايد حذف شوند .
مودا چيست : هر چيزي ( فعاليت ، فرآيند ، سخت افزار و نرم افزار و .... ) كه نمي تواند ارزش افزوده در راستاي رضايت مشتري نهايي ايجاد نمايد ، نمودي از اتلاف مي باشد .
انواع مودا ها :
- اتلاف در توليد اضافي
- اتلاف در انتظار و توقفات
- اتلاف در حمل و نقل و انتقال
- اتلاف در انبارش
- اتلاف در حركت
- اتلاف در ساخت قطعات معيوب
2- فعاليتهايي كه به شكلي در جاي ديگري به صورت موازي انجام مي شود ( Muri  ) با يكديگر بايد تلفيق شوند
3- آن دسته از فعاليتهايي كه براي تكميل و بهبود سطح كيفي خدمات لازمند ( Mura  ) به فعاليت سازمان افزوده شوند .

 

 
/ 0 نظر / 5 بازدید