در اندیشه تحول بسوی کامیابی راز موفق شدن فکر

لازم بود که در مورد فکر جستجویی در فرهنگ لغت داشته باشم بهمین خاطر به سراغ لغتنامه دهخدا رفتم و نتیجه جستجو به شرح ذیل می باشد :

فکر به معنی : اندیشه - حاجت - اعمال نظر و تامل در چیزی - حرکت ذهن از مطلوب به مبادی

من اندر چنین روز و چندین نیاز          به اندیشه در ، فکرم دراز

تمثیل هایی هم بود که خالی از لطف ندیدم و آن را نیز در ذیل آوردم مخصوصا مطلبی که دنبال اصل باش را ......

فکر نان کن که خربوزه آب است - دنبال اصل برو ، کار باید از پایه درست باشد

همچنین با این شعر جستجوی لغت فکر را به پایان می برم :

آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد         حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی

اما بدم نیامد که به لغت اندیشه هم سرکی بکشم که حاصل آن :

اندیشه : فکر و تدبیر و تامل و تصور و گمان و خیال ، نظم - رای - صدر و عزیمت

این شعر فردوسی را نیز در لغت نامه دیدم که نمی شد از آن رد شود

بنام خداوند جان و خرد       کزین برتر اندیشه بر نگذرد

نیابد بدو نیز اندیشه راه       که او برتر از نام و از جایگاه

 

/ 0 نظر / 4 بازدید