طبقه‎بندي انواع تكنولوژي

اما پس از تعريف تكنولوژي طبقه بندي هاي آن مد نظر قرار مي گيرد كه شامل :

طبقه‎بندي انواع تكنولوژي

·        براساس توانايي‎ها :

1ـ تكنولوژي كاربرد و بهره برداري

2ـ تكنولوژي مونتاژ

3ـ تكنولوژي طراحي و ساخت

4ـ توان تحقيقات پايه

5ـ تكنولوژي كپي‎سازي و اقتباس

6ـ توان تكنولوژي‎هاي جديد

·       براساس مبدأ تكنولوژي

1ـ تكنولوژي وارداتي

2ـ تكنولوژي بومي وسنتي

3ـ تكنولوژي‎هاي تركيبي

·       برحسب پيچيدگي

1ـ تكنولوژي قابل جذب

2ـ تكنولوژي غير‎قابل جذب

·       برحسب كاربردي ـ سرمايه‎بري

1ـ تكنولوژي كاربر

2ـ تكنولوژي سرمايه‎بر

·       برحسب طول عمر

1ـ دورة عرضه يا معرفي تكنولوژي

2ـ دورة انتشار تكنولوژي

3ـ اشباع شدن تكنولوژي

4ـ تنزل و منسوخ شدن تكنولوژي

·       طبقه‎بندي برحسب ماهيت تكنولوژي

ـ نرم افزار و سخت افزار تكنولوژي

/ 0 نظر / 79 بازدید