منافع و اهداف اندازه گیری بهره وری

● منافع و اهداف اندازه گیری بهره وری هـدف اصـلی از انـدازه گیری بهره وری ، بهبود و افزایش بهره وری است . در کنار این هدف ، اهداف ذیل نیز دنبال میشود : ۱) آگاهی سازی (کسب اطلاع از اینکه سازمان در چه وضعیتی بوده و در چه مرحله‌ای از دستیابی به اهداف خود قرار گرفته است) الف) ارزیابی مشکلات (شناسایی فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات) ب) ایجاد مکانیزمی برای ارایه بازخور و ابزار تشویق منابع انسانی (داده‌های حاصل از اندازه‌گیری باعث می‌شود تا کارکنان از کار لذت برند از موفقیت‌ها درس بیاموزند و برای غلبه بر دوران بازدهی نامطلوب دارای انگیزه شوند) پ) ایجاد اطلاعات برای انواع تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (مدیریت برای تدوین برنامه‌های خود نیازمند به اطلاعات است) ۲) تجزیه وتحلیل شاخص های بهره وری تحلیل و اندازه‌گیری بهره‌وری زمانی عملی است که تغییرات بهره‌وری را طی زمان با شاخص‌های بهره‌وری نشان دهیم .

/ 0 نظر / 17 بازدید