تاریخچه تولید در مقیاس جهانی

با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی تولید و رقابت شدید در دهه 1970، اکثر شرکتها، استراتژیهای تولیدی و فعالیتهای خود را در صنایع مختلف ارزیابی نموده و از رویکردهای نوین استراتژی تولید استفاده کردهاند. طبق بررسیهای انجام شده، رویکردهای تولیدی موفق تا سال 1989 عبارتند از: برنامههای مشارکت کارگران، مدیریت کیفیت فراگیر، تولید رقابتی، ملحوظ نمودن تولید در استراتژی شرکت، کاهش موعد تحویل(lead time)، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، کنترل ‌آماری فرایند، طراحی به کمک کامپیوتر، ساخت به کمک کامپیوتر و ماشینهای کنترل عددی. در بررسیهای انجام شده در سال 1995، رویکردهایی که بر امور استراتژیک و انسانی تأکید داشتند، نسبت به رویکردهای کامپیوتری و الگوریتمی طرفداران بیشتری پیدا کرده بودند. در سال 1995، رویکردهای موفق غیر از لیست قبل عبارت بودند از: نیل به ضایعات صفر(بدون خرابی)، تشکیل گروههای کاری و توانمندسازی کارکنان.

در دو دهه اخیر به علت رقابت شدید بسیاری از شرکتهای تولیدی اهداف استراتژیک، ارزشها و اولویتهای خود را بازنگری کرده و در نهایت به ضرورت تعیین راهکار تولید در مقیاس جهانی رسیدهاند. تغییر تمرکز از حجم تولید به انعطافپذیری تولید به طوری که در نهایت کیفیت محصولات و درجه پاسخگویی شرکت ارتقا یابد، یکی از دلایل این نگرش است.

/ 0 نظر / 7 بازدید