مراحل خلاقیت

مراحل خلاقیت» که شامل شش مرحله است، می پردازیم: 1 – کسب دیدگاه و نگرش موافق نسبت به فکرهای نوین (ترک ترس و وحشت از شکست و انتقاد)؛ 2 – داشتن حساسیت نسبت به موضوع، جمع آوری اطلاعات دررابطه با موضوع و کسب دانش؛ 3 – آمادگی برای خلاقیت ازطریق کسب موادخام؛ ! انتظام بخشیدن به کارها برای رسیدن به هدف؛ ! رفع انواع موانع خلاقیت در شناسایی و رسیدن به هدف؛ ! که در این راه باید از اطلاعات دیگران و پیش فرضها استفاده کرد. 4 – سلامت فکر: جمع آوری ایده های مختلف و اطلاعات در یکجا – در این مرحله باید پس از اتمام تراوش افکار نوین به ارزیابی پرداخت. اصل: در این راه باید ایده ها و فکرهای جدید را که به نظرمان می رسد درهمان لحظه ارزیابی نکنیم زیرا باعث قطع شدن تراوش فکرهای جدید می شویم. باید آن را ابتدا یادداشت کرد و سپس به ارزیابی تمام افکار تولیدشده نشست. 5 – فعالیت ضمیر ناخودآگاه: این مرحله را مرحله «خواب یا تأمل بر روی مسئله» نیز گویند. یعنی در این مرحله چون ایده های جدید را جمع آوری کرده ایم می خواهیم از این ایده ها فکر جدید بسازیم نباید به ذهن فشار آوریم، بلکه باید بر روی موضوع تمرکز یابیم. 6 – درخشش ناگهانی فکر جدید و جواب.

/ 0 نظر / 8 بازدید