شهرهای الکترونیک در کره جنوبی

سئول برنامهریزی شهر دیجیتال رسانهای شانگهای را سال ۱۹۹۲ آغاز کرد، سال ۲۰۰۴ به پیشرفتهایی دست یافت و تا سال ۲۰۱۰ این طرح را به اتمام خواهد رساند. هدف این پروژه تبدیل شدن به مرکز صنعتی فناوری اطلاعات برای رسانه دیجیتال در آسیاست. این طرح، رشد و توسعه فراوانی را در اطراف سئول به دنبال داشته است: در پاجو ، کوانگو ، هواسانگ ، یانگین و در آخر یکی از بزرگترین و آرمانیترین پیشرفتها: منطقه آزاد اقتصادی ۱۲۸ بیلیون دلاری اینچان . این پروژه عظیم مناطقی چون منطقه فناوری اطلاعات و ارتباطات سانگدو ، منطقه توریستی چانگنا و منطقه نظامی یینجیان را در بر دارد و پیشبینی میشود جمعیتی مرکب، معادل ۶۶/۲ میلیون نفر را در خود جای دهد.و در نتیجه سال ۲۰۰۸، استراتژی شهر الکترونیک کره به ظرف آزمایشی برای تعدادی از طراحان و طرفداران محیط زیست و یکسری کارشناسان تکنولوژی تبدیل شد.در سال ۲۰۰۶، وزارت اطلاعات و ارتباطات و وزارت راه و ساختمان کره سندی را امضا کردند که در پی آن فعالیتهای خود را در زمینه ساخت شهر الکترونیک و قوانین مرتبط با آن همسان کنند. 

دولت کره، توسط وزارت کشور و موسسه ساخت، ارزیابی و برنامهریزی تکنیکی کره و سایر نهادها، پروژههای ارزشمند زیادی را به منظور ایجاد ادراک مورد نیاز در رشد و توسعه شهر الکترونیکی شروع و سرمایهگذاری کرده است. 

در حالیکه بخش عمده تکنولوژی اولیه در ایالات متحده، اروپا و سایر مناطق توسعه یافته گسترش یافته است، محدودیتهای اخلاقی و اجتماعی در کره، این کشور را قادر ساخته تا گسترش مفاهیم شهر الکترونیکی را تسریع بخشد و ملیتهای برونمرزی را ترغیب کند تا برای تجربه جنبههای مختلف به کره بپیوندند.علاوه بر توانایی در برنامهریزیهای عالی و جامع، کره موفق به تهیه راهحلهای طبیعی و قابل صدوری برای تمام جنبههای شهر الکترونیک، از ساخت و ارتباطات تا استفاده پزشکی از ارتباطات راه دور شده است. 

کره جنوبی مشتاقانه تکنولوژیهای خارج از کشور را قبول و جذب میکند. این سیاست که این کشور را قادر به رشد در صنعت تولید تراشه، کشتی و اتومبیلسازی کرده، مقدمهای برای تبدیل کره به قدرت برتر جهانی در تمام جنبههای توسعه شهر الکترونیک است. 

با این وجود، بازاریابی کره ضعیف است و تولید، تکمیل و فروش محصولات و مفاهیم پیچیده شهر الکترونیک، نسبت به محصولات قابل لمسی مانند اتومبیل و تراشههای حافظه (که در دنیا بیرقیب است) برایش بسیار دشوارتر است. زبان و فرهنگ این کشور نفوذش را در فرهنگ اقتصادی محافظهکارانه، یا به قولی تصنعی اروپا و ایالاتمتحده دشوار میکند. استفاده هماهنگ از تمام استراتژیهای الکترونیکی در فضای شهر الکترونیکی آنچنان پیچیده است که با گذشت زمان و ادامه سرمایهگذاریهای کره در این تجربه اجتماعی- تکنولوژیکی پیچیده، وی مانع دخالتها میشود و جایگاه خود را در این اقیانوس آبی داد و ستد بیشتر تحقق میبخشد. 

تعداد معدودی از کشورها قادرند مانند کره، پیشرفتهای اولیه ناهماهنگ را نظم بخشند. صرفنظر از تلاشی که کره برای کسب موفقیتهای اقتصادی از طریق شهر الکترونیک میکند، مطمئنا به مدیریت جهانی یاری رسانده و در فضاهای استراتژیک الکترونیکی فردی حضور مییابد. اینکه آیا کره قابلیت و منابع لازم را در جهت تکمیل این سفر طولانی و پر التهاب با وجود رقیبان سرسختی مثل چین دارد، قابل بحث و مذاکره است. برای پر کردن شکافهای اقتصادی که امروزه عملکرد کره را تحلیل دادهاند، استفاده از سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی چندان مناسب به نظر نمیرسند. 

/ 0 نظر / 40 بازدید