دارائیهای نامشهود دارائیهای فکری

دارایی های فکری شامل حقوق مالکیت معنوی مانند حق امتیاز، علائم تجاری

طرح های ثبت شده، حق مالکیت معنوی، شهرت، شبکه های فردی و

سازمانی، دانش، تخصص و مهارت های کارکنان است.

 

دارایی های نامحسوس شامل سرمایه انسانی مانند مهارت ها، استعداد و دانش،

سرمایه اطلاعاتی مانند پایگاه های داده، سیستم های اطلاعاتی و

زیرساخت های فناوری، سرمایه سازمانی مانند فرهنگ، سبک رهبری و

توانایی تسهیم دانش است.

 

سرمایة فکری مجموع دارایی های پنهان شرکت است که در ترازنامه نشان

داده نمی شود. لذا هم شامل آن چیزی است که در مغز اعضای سازمان است

و هم آن چیزی که پس از خروج افراد در سازمان باقی می ماند.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید