استراتژی رقابتی

8 نوع استراتژی رقابتی پرداخت. این 8 استراتژی عبارتند از:
1. استراتژی بازاریابی یکپارچه (Integration Marketing)
2. استراتژی بازاریابی شبکه‌ای (network Marketing)
3. استراتژی بازاریابی گذار (Transition Marketing)
4. استراتژی بازاریابی اکتشافی (Exploration Marketing)
5. استراتژی بازاریابی احیائی (Regeneration Marketing)
6. استراتژی بازاریابی سرآمد (Excellence Marketing)
7. استراتژی بازاریابی بدون مرز (Non-Border Marketing)
8. استراتژی بازاریابی ابراز شده (Tailored Marketing)

/ 0 نظر / 4 بازدید