تعریف مدیریت:

در خصوص اینکه مدیریت چیست و شامل چه نوع فعالیتهایی می شود ،صاحب نظران و دانشمندان علم مدیریت تعاریف متعددی را  عنوان کرده اند که به چند نمونه از آن اشاره می گردد. هنری فایول معتقد است: ((مدیریت پیش بینی فعالیتها برای نیل به اهداف سازمان است)) وی وظایف مدیریت را در موارد ذیل می داند : «1- برنامه ریزی  2- سازماندهی   3-  فرماندهی 4- هماهنگی 5- کنترل »

دکتر علی رضائیان مدیریت را اینگونه تعریف می کند: «فرا گرد به کار گیری مؤثر و کار آمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دست یابی به اهداف تعیین شده صورت می گیرد»

استونر معتقد است :"مدیریت فرایندی، فرایند یعنی شیوه منظم یا سیستماتیک برای انجام امور است، از برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل تلاش اعضاء سازمان و مورد استفاده قرار دادن سایر منابع سازمانی برای رسیدن به هدف های مشخص یا اعلام شده سازمان"

 

«مدیریت یعنی انجام دادن کار ها به وسیله و از طریق دیگران »

در این تعریف برروی دو موضوع تاکید شده است:

- به انجام رسیدن کار

- وجود اشخاص برای انجام کار 

/ 0 نظر / 5 بازدید