نقشهای جدید مدیریت منابع انسانی

استراتژیک برای سازمانش نیاز دارد که حوزه منابع انسانی اش را به صورت استراتژیک اداره کند و اطمینان بدهد که استراتژی های سازمان از بابت پشتیبانی از سوی حوزه منابع انسانی، با کمبودی مواجه نخواهدشد.

شرکت دیگری آگهی کرده بود به کسی نیازمند است که مسئولیت امور مدیریت منابع انسانی شرکت را برعهده بگیرد و بتواند تغییرات و تحولات را در سازمان رهبری کند.

آگهی شرکت دیگر حاکی از این بود که به مدیر ارتباطات داخلی نیاز دارد. این نقش جدیدی است که مدیران منابع انسانی دارند و باید تلاش کنند که بتوانند نظام ارتباطات داخلی سازمانها را برپا، طراحی و اداره کنند.

شرکتی آگهی کرده بود که به مدیری احتیاج دارد که این امکان را فراهم کند که سرمایه های انسانی در سازمان باقی بمانند. وظیفه حفظ تعلق خاطر کارکنان با استعداد، الان یکی از وظایفی است که مدیران منابع انسانی برعهده دارند. البته تعابیر دیگری هم هست مثل معمار اخلاقیات یا معمار ارزشها در سازمان، معمار سرمایه اجتماعی در سازمان و عناوین و نقشهای دیگری از این قبیل.

من فکر می کنم اگر این نقشها را به عنوان نقشهایی که مدیران منابع انسانی می توانند ایفا کنند مطرح کنیم، بعداً وقتی می خواهیم کسی را به عنوان مدیر منابع انسانی منصوب کنیم، قطعاً توجه خواهیم کرد که این نقش مهم و حیاتی را به کسی بسپریم که از حداقل قابلیت ها، شایستگی ها و زمینه های تحصیلی و تجربی برخوردار باشد

/ 0 نظر / 5 بازدید