شاگرد زیرک و استاد

شاگردپاسخداد: " بله, آقا "

 

 

استادگفت: " اگرخداهمهچیزراخلقکرد, پساوشیطانرانیزخلقکرد. چونشیطاننیزوجودداردومطابققانونکهکردارمانمایانگرصفاتماست،خدانیزشیطاناست! "

 

 

 

شاگردآرامنشستوپاسخینداد. استادبارضایتازخودشخیالکردباردیگرتوانستثابتکندکهعقیدهبهمذهبافسانهوخرافهایبیشنیست.

 

 

 

شاگرددیگریدستشرابلندکردوگفت: " استادمیتوانمازشماسوالیبپرسم؟ "

 

 

 

استادپاسخداد: " البته "

 

 

 

شاگردایستادوپرسید: " استاد،سرماوجوددارد؟ "

 

 

 

استادپاسخداد: " اینچهسوالیاستالبتهکهوجوددارد. آیاتاکنونحسشنکردهای؟ "

 

 

 

شاگردانبهسوالمردجوانخندیدند.

 

 

 

مردجوانگفت: " درواقعآقا, سرماوجودندارد. مطابققانونفیزیکچیزیکهماازآنبهسرمایادمیکنیم،درحقیقتنبودنگرماست. هرموجودیاشیءرامیتوانمطالعهوآزمایشکردوقتیکهانرژیداشتهباشدیاآنراانتقالدهد. وگرماچیزیاستکهباعثمیشودبدن

/ 0 نظر / 4 بازدید