مزاياي سيستم توليد به موقع ( Just In Time )

1-     حذف موجودي اضافي انبارها

2-     كاهش قابلتوجه كار درجريان ساخت

3-     كاهش زمان تحويل محصول به مشتري

4-     كاهش فضاي مورد نياز

5-     كاهش ضايعات

6-     كاهش ضايعات دورريز و دوباره كاري

7-     افزايش در بهره وري

8-     بهبود روابط با عرضه كنندگان موفق

9-     ايجاد نيروي كار داراي انگيزه ،  راضي و با نشاط

/ 0 نظر / 5 بازدید