نقش MIS در سازمانها

n         نظارت و کنترل دقیق بر فعالیتهای سازمان

n         کاهش حدس وگمان در تصمیم گیریها

n         امکان برنامه ریزی استراتژیک

n         فیدبک از نتایج تصمیمات

n         کاهش سطوح مدیریت

n         کاهش هزینه

/ 0 نظر / 5 بازدید