شش سیگما ادامه

اگر می خواهی چیزی را بهبود بدهی باید وضع موجود خود را بشناسی و نقطه ای را هم که می خواهی به آن برسی معلوم کنی . اگر هدف معینی نداشته باشی ، معلوم نیست که به نقطه ی مورد نظر برسی . اعداد شفافیت ایجاد می کند .

تلاش برای بهبود ، بدون داشتن هدف معین – هدف عددی – مانند تلاش برای کم کردن وزن بدون تعیین وزن دلخواه است . کسانی که در شش سیگما کار می کنند غالبا می گویند اگر نتوانی خواسته هایت را با اعداد بیان کنی ، معلوم می شود که خودت هم نمی دانی که چه می خواهی . در شش سیگما همه چیز قابل اندازه گیری است و این گونه معلوم می شود که چه چیزی را می خواهی بهبود بدهی یا اینکه چه موقع بهبود رخ داده است . خیالات و توهمات راه به جایی نمی برند . ما به هدف های معین نیاز داریم . با داشتن اهداف معین ، کار مدیریت پذیر می شود .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید