استراتژی های بازاریابی سرآمد

استراتژی های بازاریابی سرآمد عبارتند از:
_ استراتژی انسان مدار
_ استراتژی همگانی
_ استراتژی ثمربخش
_ استراتژی بی‌نظیر
بازاریابی بدون مرز انجام فعالیتهای بازاریابی با حذف مرزهای زمان، مکان، محصول و بازار و بازاریابی جهانی را دربرمی گیرد.
استراتژی های بازاریابی بدون مرز عبارتند از:
_ استراتژی بازاریابی صادرات
_ استراتژی بازاریابی بین المللی
_ استراتژی بازاریابی بومی- جهانی
_ استراتژی بازاریابی جهانی
بازاریابی ابراز شده هم عبارت است از حساس بودن در آمادگی و واکنش سریع. استراتژی های بازاریابی ابراز شده به شرح زیر است:
_ استراتژی بازاریابی معکوس
_ استراتژی بازاریابی بلادرنگ
_ استراتژی بازاریابی واکنش سریع

/ 0 نظر / 6 بازدید