راه اندازي و بكارگيري كايزن ( بهبود مستمر )

كايزن به يك سلسله گام هاي كوچك بهبود اطلاق مي شود كه از طريق انجام فعاليتهاي متوالي ، به تدريج اجرا شده و توسط افرادي كه در اين فعاليت ها مشاركت دارند، تداوم مي يابد .
مفاهيم كليدي كايزن :
بهبود پيوسته و مستمر
مشاركت همه افراد سازمان
مشتري گرايي
تاكيد بر روند ( نه فقط نتيجه )
تفكر درازمدت و نظام دار
تاكيد بيشتر بر نيروي انساني بجاي تجهيزات
اهداف كايزن :
1-دستيابي به يك سيستم توليدي با ثبات و كارا
2- تضمين كيفيت
3- كاهش هزينه
4- تحقق مقادير توليد مورد نظر سازمان
5- تحقق جداول زماني تحويل
6- ساخت توليدات جديد
7- بهبود بهره وري
/ 0 نظر / 4 بازدید