تکنیک طوفان فکری معکوس

این تکنیکبسیار شبیهِ تکنیکِ طوفان فکری است، با این تفاوت مهم که در این روش، انتقاد وارزیابی نه تنها بد نیست، بلکه اساسِ این تکنیک است. در واقع پایه‌ی این تکنیکپرسیدنِ سؤال‌های مختلف است. مهم این است که در ذهنِ افراد این سؤال شکل بگیردکه

ایده‌ی مطرح شده در کجاها جواب نمی‌دهد؟ چه مسائلی موفقیتش را تهدیدمی‌کند؟ و این که واقعاً چه‌قدر کارایی دارد؟ در حقیقت این تکنیک بر پایه‌یمنفی بینی گذاشته شده است. تکنیکِ طوفان فکریِ معکوس روشِ خوبی است، به شرطی که قبلاز روش‌های دیگر به کار گرفته شود. علتِ این‌که استفاده از این روش را قبل ازروش‌های دیگر توصیه می‌کنیم، این است که می‌تواند به خوبی سببِ تفکرِ خلاق شود. فرآیندِ استفاده از این تکنیک به این شکل است که تمامیِ اشکالاتِ مربوط به پدیده‌یموردِ نظر گفته و جمع می‌شوند و در موردِ آن‌ها بحث و گفت‌و‌گو می‌شود و بالاخرهراه‌حلِ مؤثر پیدا می‌شود. برای مثال یک شرکتِ لیوان‌سازیِ سرامیک تصمیم گرفتنوعِ جدیدی از لیوان را وارد بازار کند. مدیرِ تولید در پیِ بهترین ایده برایتولیدِ لیوانِ جدید بود. او یک جلسه‌ی طوفان فکریِ معکوس تشکیل داد و لیوانِ قدیمیرا که سالیانِ سال بود شرکت تولید می‌کرد، وسطِ میز گذاشت. او از افراد خواست لیوانرا نقد کنند. یکی گفت «دسته‌اش چرا این قدر گرد است؟»دیگری گفت «قدش زیادیکوتاهه.»یکی دیگر گفت «رنگش زیادی تیره است. گُل‌دار بشه بهتره.»و به همینترتیب هر کس چیزی گفت. بعد از تمام شدنِ جلسه، آدم‌هایی جمع شدند و نظرِ افرادِجلسه را کنارِ هم گذاشتند به آن‌ها خوب فکر کردند. طرحِ جدیدِ لیوان از بینِ نظرهایجمع شده کم‌کم مشخص شد. حالا شرکت لیوانی تولید می‌کند که اصلاً شبیهِ لیوانِ سابقنیست و بازارِ خیلی خوبی هم دارد.

/ 0 نظر / 37 بازدید