شاخصهای زودآگهی مدیریت منابع انسانی


 اگر مدیری در سازمانی تصمیم بگیرد بودجه خرید مواد اولیه را ندهد بلافاصلـــه نتایج این تصمیم در سود و فروش خودش را نشان می دهد، اما اگر مدیری تصمیم بگیرد بودجه توسعه منابع انسانی اش را نصف کند چی؟ 4 سال طــول می کشد که تا این تصمیم تاثیر خودش را نشان دهد. پس شاخصهای سود و فروش در رابطه با به موقع رسیدن مواداولیه یک شاخص زودآگهی است، اما برای توسعه منابع انسانی اصلاً شاخص مناسبی نیست. ما اگر عمر متوسط مدیران در ایران را چهار سال بگیریم، معنی اش این است که هر خطای شایسته محوری که در دوران یک مدیر اتفاق بیافتد، پیامدهایش در دوره مدیر بعدی پدیدار خواهدشد و این یکی از دلایلی است که مدیران اجازه پیدا می کنند از اصول شایسته محوری عدول کنند.

/ 0 نظر / 7 بازدید