همگامی صنعت با تحولات جهانی

کارشناسان براین باورند که توسعه، مسیری است که از اقتصاد جهانی می گذرد و هر کشوری برای رسیدن به هدفهای توسعه بویژه توسعه صنعتی، ناگزیر باید تعامل و ارتباطی فعال با اقتصاد جهانی داشته باشد. براین اساس حیات و پایداری اقتصاد ایران نیز در شرایط برقراری ارتباط و تعامل مستمر با جهان امکان پذیر است.

خوشبختانه اقتصاد ما در چارچوب یک پارادایم جدید از توسعه قرار گرفته است. به عنوان مثال عوض شدن مأموریت وزارت صنایع و معادن از برنامه ریزی بنگاه محصول به سیاستگذاری صنعت و ایجاد نهادهای صنعتی، یکســان شدن نرخ ارز، تشویق و حمایت از سرمــایه گذاری خارجی، برداشتن موانع غیرتعرفه ای، اصلاح قانون مالیاتها، آزادسازی اقتصادی و تدوین رژیم تجاری ازجمله فعالیتهایی است که کشور ما را در مسیری جدید از تحول و توسعه قرار داده است.

بدیهی است امروز مرزهای سیاسی در حوزه اقتصاد بین الملل درحال کمرنگ شدن است و بنگاههای بزرگ صنعتی مسیر حرکت خود را از دولتها جدا کرده و درواقع دولتها درحال تاثیرپذیری از آنها هستند و این مساله نقش بنگاههـــا را در تحولات اقتصادی پررنگ تر می نمایاند.

اگرچه با اعلام پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) یکی از راههای اصلی برای حضور ایران در اقتصاد جهانی همواره شده است و علاوه بر اقدامات یادشده، تدوین استراتژی توسعه صنعتی، سند برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله همگی نشان از آماده شدن ایران برای حضوری فعال در عرصه اقتصاد جهانی دارد، اما اصلاح زیرساختها، کاهش تورم، بهره گیری از فناوری های پیشرفته و نیروهای کارآمد و متخصص و نیز تقویت نهادها و تشکلهای صنعتی از نکات محوری است که باید موردتوجه سیاستگذاران، برنامه ریزان، مدیران صنعتی و صاحبان صنایع کشور قرار گیرد.

/ 0 نظر / 7 بازدید