مرد و نامرد

نشنیده­ای که زیر چناری، کدو بنی  

                                     بر رست و بر دوید بر او بر روز بیست
      پرسید از چنار که تو چند روزه­ای؟
                                  گفتا چنار، سال مرا بیشتر ز سی­ست
      خندید پس کدو که من از تو به بیست روز
                                   برتر شدم بگوی که این کاهلی ز چیست
      او را چنار گفت که امروز ای کدو
                                         با تو مرا هنوز نه هنگام داوریست
      فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان
                                آنگه شود پدید که مرد و نامرد کیست؟ 
                                                              ناصر خسرو علوی
/ 0 نظر / 6 بازدید