مديريت فرعوني – مديريت به سبك حضرت موسي ( ع )

بنظرم مي رسد كه مديريتها و سبك هايي هم در مديريت وجود دارند كه مي توانند جاودانه باشند يكي از آنها مديريت به سبك فرعون است و ديگري به سبك حضرت موسي ( ع ) ، كه قرآن با طرح آن بار ديگر داستاني را تشريح مي كند كه انسانها چگونه خود را از جهل و تاريكي نجات داده و بسوي نور و هدايت رهنمون گردند . چه شرايطي فرعون را فرعون ساخت و چه شرايطي موسي را موسي . شناخت اين شرايط به اين دليل الزامي است كه ممكن است ما را بدرون يكي از سبكها انداخته و تصميماتي در شرايط و حالات يكي از آنها اتخاذ نماييم و اما آيات چه مي فرمايند با هم مي خوانيم :

و فرعون در ميان قومش ( بر عليه موسي ) آوازه بلند كرد كه اي مردم آيا كشور با عظمت مصر از من نيست و چنين نهر ها از زير قصر من جاري نيست آيا عزت و جلال مرا در عالم بچشم مشاهده نمي كنيد . آيا من ( برياست و سلطنت بهترم ) يا اين چنين مرد فقير خواري كه هيچ منطق و بيان روشن ندارد . ( و اگر موسي رسول خداست ) چرا او را ( دستگاهي نيست ) و طوق زرين بر دست ندارد يا چرا فرشتگان آسمان همراه او نيستند . و با اين تبليغات دروغ و باطل قومش را ذليل و ذبون داشت تا همه مطيع فرمان وي شدند كه آنها مردمي فاسق و نابكار بودند

آيات 50 تا 54 سوره زخرف  

/ 0 نظر / 5 بازدید