ادامه راهی نو در مديريت ۲

پیشبینیمااینستکهراهبردهادرآیندهدگرگونشدهوخودرابرایپرداختنبهجزئیاتبهجایکلینگریآمادهسازند. نگاهبهجزءبایدسیستمیباشد. اگرفیلراقبلادرککرده،آنگاهآنراتجربهنمائیم،کارماننتیجهبخشمیباشد. البتههماکنونابزارهاییدراختیارداریمکهحتیمیتوانیمبهدرونبدنفیلهمواردشویموَآنقدرریزشویمکههمهجزئیاتشبرایمانآشکارگردد

/ 1 نظر / 4 بازدید
عليرضا مجاهدی

اصل اول شکستن سازمان به بخشهای کوچکتر چيزی است که سالهاست صحت آن مردود شده است. تنها با يک ديد کلان و سيستمی است که ميتوان مجموعه اجزا را به صورت يک سيستم هدفمند ديد و گرنه اگر قرار باشد موتور برای خود و لاستيک برای خود کار کنند چيزی به نام خودرو وجود نخواهد داشت و يک سيستم نيست مگر با اجزايش و رابطه بين اجزا و اجزا و اجزا با کل و کل با محيط. کوچک شدن به معنی خرد شدن به اجزا نيست. اين اشتباه بزرگی است که در مفهوم اين پست نهفته است.